KULLANICI AÇIK RIZA METNİ

İşbu Kullanıcı Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) Latro Kimya Dış Ticaret A.Ş. (“Latro” veya “Şirket”) olarak, siz değerli Kullanıcılarımız için, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince kişisel verilerin korunması kapsamında öngörülen aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla düzenlenmiştir. İşbu Aydınlatma Metni ile kişisel verilerinizin işlenmesi aşamasında Şirketimizin uyması gereken prosedür ile sahip olduğunuz hak ve özgürlükleriniz açıklanmıştır.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

KVKK uyarınca Latro “Veri Sorumlusu” olarak anılmakta olup, Kullanıcı olarak kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile Latro tarafından KVKK’nın madde 5’te belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Hukuki süreçlerin ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
 • İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi.
 • İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Kullanıcı sözleşmesinin kurulması ve ifası,
 • Mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Soru ve şikayetlerinizin alınması ve cevaplandırılması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenme hukuki sebebine dayalı olarak;

 • İç kontrol ve denetim faaliyetlerinin yönetilmesi,
 • Şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin planlanması,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimizin iş stratejilerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerin yürütülmesi (ürün ve hizmetlerimizin tanıtımı için gerekli faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi),
 • Ürün ve hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Verilen hizmetlerin iyileştirilmesi ile müşteri deneyiminin arttırılması amacıyla müşteri ilişkileri ve memnuniyetinin sağlanmasına yönelik aktivitelerin gerçekleştirilmesi.

Açık rızanızın varlığı halinde;

 • Kampanya ve pazarlama amaçlı veri analitiği yapılması,
 • İstatistiksel değerlendirmeler ve pazar araştırmaları yapılması,
 • İş ortakları ile yürütülen ve Latro Grup Şirketleri özelinde düzenlenen kampanya ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi.
 1. İşlenen Kişisel Verileriniz

Kişisel Veri Kategorileri

İşlenen Veriler

Kimlik Bilgileriniz

İş ilişkimizin gerçekleştirilebilmesi amacıyla sizden aldığımız ad, soyadı bilgilerinizi toplamakta ve işlemekteyiz.

İletişim Bilgileriniz

Sizinle iletişim kurabilmek amacıyla telefon numarası, e-posta adresinizi içeren iletişim bilgilerini sizden talep etmekte ve işlemekteyiz.

İşlem Güvenliği Bilgileriniz

İnternet Sitemizi ziyaretiniz esnasında IP adresi, coğrafi konum, tarayıcı türü ve versiyonu ile işletim sistemi dahil bilgisayarınız hakkında bilgiler; referans kaynak, ziyaret süresi, sayfa görüntülemeleri ve sitede gezinme yolları dahil Siteyi ziyaretiniz ile ilgili bilgiler işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizi Toplanma Yöntemimiz

KVKK uyarınca Latro “Veri Sorumlusu” olarak anılmakta olup, Kullanıcı olarak kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile Latro tarafından KVKK madde 5’te belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak internet sitemizde (“İnternet Sitesi”) yer alan kayıt formu vasıtasıyla otomatik yahut otomatik olmayan yollarla elektronik şekilde toplanmaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; (i) Şirketimizin bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla destek aldığı üçüncü kişilere, (ii) iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve planlanması amacıyla iş özelinde çalıştığımız iş ortaklarına, yüklenicilere ve açık rızanız olması halinde yurtiçinde veya yurtdışında bulunan hizmet sağlayıcılara, (iii) açık rızanızın olması halinde operasyonel süreçlerin yürütülebilmesi amacıyla Latro Grup Şirketleri’ne aktarılmasına (iv) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve bir ihtilaf olması halinde kişisel verileriniz savunma hakkımızın kullanılabilmesi amacıyla hukuk ve benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarına ve (v) yasal ya da düzenleyici yükümlülükleri ya da talepleri yerine getirmek için yetkili kurum ve kuruluşlara ilgili olduğu ölçüde aktarılabilmektedir.

 1. KVKK Kapsamındaki Haklarınız

Kişisel verilerinizin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak KVKK madde 11 kapsamındaki aşağıdaki haklarınızı Şirket’e başvurarak her zaman kullanabilirsiniz.

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verileriniz Latro tarafından bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince teknik altyapı sağlanarak büyük bir özenle saklanmaktadır. İşbu madde uyarınca haklarınıza ilişkin taleplerinizi Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad. No:19/3 D Blok 34140 Bağcılar/İstanbul Şirket adresimize, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlayarak Şirketimize noter vasıtası ile veya iadeli taahhütlü posta aracılığı ile iletebilirsiniz.

birlikte yaratabileceğimiz yeni olasılıkları keşfetmek için bize ulaşın